Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng đường thẳng y = x − 1 cắt đồ thị hàm số y = x + 1 2 x − 1 ​ tại hai điểm phân biệt A ( x A ​ ; y A ​ ) ; B ( x B ​ ; y B ​ ) và x A ​ > x B ​ . Tính giá trị của biểu thức P = y 2 A ​ − 2 y B ​

Biết rằng đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt  và . Tính giá trị của biểu thức  

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Xét phương trình: x + 1 2 x − 1 ​ = x − 1 ⇔ 2 x − 1 = ( x + 1 ) ( x − 1 ) (với điều kiện x  = − 1 ) ⇔ x 2 − 2 x = 0 ⇔ [ x = 2 x = 0 ​ Với x A ​ = 2 ⇒ y A ​ = 1 ; x B ​ = 0 ⇒ y B ​ = − 1 Vậy P = y 2 A ​ − 2 y B ​ = 1 2 − 2 ( − 1 ) = 3

Chọn D

Xét phương trình:

 (với điều kiện )

Với 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, I là trung điểm của AM. Khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG