Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng x e x là một nguyên hàm của f ( − x ) trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) . Gọi F(x) là một nguyên hàm của f ′ ( x ) e x thỏa mãn F(0) = 1 , giá trị của F(-1) bằng

Biết rằng  là một nguyên hàm của  trên khoảng  . Gọi F(x) là một nguyên hàm của  thỏa mãn F(0) = 1 , giá trị của F(-1) bằng
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì x e x là một nguyên hàm của f(-x) trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) ⇒ f ( − x ) = ( x e x ) ′ = e x + x e x , ∀ x ∈ R

  là một nguyên hàm của f(-x) trên khoảng 

1

Câu hỏi tương tự

Xét . Bằng cách đặt: , khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG