Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng x e x là một nguyên hàm của f ( − x ) trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) . Gọi F ( x ) là một nguyên hàm của f ′ ( x ) e x thỏa mãn F ( 0 ) = 1 , giá trị của F ( − 1 ) bằng

Biết rằng  là một nguyên hàm của  trên khoảng . Gọi  là một nguyên hàm của  thỏa mãn , giá trị của  bằng 
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có f ( − x ) = ( x e x ) ′ = e x + x e x , ∀ x ∈ ( − ∞ ; + ∞ ) Do đó f ( − x ) = e − ( − x ) − ( − x ) e − ( − x ) , ∀ x ∈ ( − ∞ ; + ∞ ) Suy ra f ( x ) = e − x ( 1 − x ) , ∀ x ∈ ( − ∞ ; + ∞ ) Nên f ′ ( x ) = [ e − x ( 1 − x ) ] ′ = e − x ( x − 2 ) ⇒ f ′ ( x ) e x = e − x ( x − 2 ) . e x = x − 2 Bởi vậy F ( x ) = ∫ ( x − 2 ) d x = 2 1 ​ ( x − 2 ) 2 + C Từ đó F ( 0 ) = 2 1 ​ ( 0 − 2 ) 2 + C = C + 2 ; F ( 0 ) = 1 ⇒ C = − 1 Vậy F ( x ) = 2 1 ​ ( x − 2 ) 2 − 1 ⇒ F ( − 1 ) = 2 1 ​ ( − 1 − 2 ) 2 − 1 = 2 7 ​

Đáp án A

Ta có 

Do đó  

Suy ra  

Nên 

Bởi vậy 

Từ đó 

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Nhà trường tố chức cho 378 học sinh khối 6 đi du lịch bằng xe ô tô. Mỗi xe chở được tối đa 45 học sinh. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu ô tô để chở hết số học sinh của nhà trường đi tham quan?

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG