Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng hàm số y = 3 1 ​ x 3 − ( m + 2 ) x 2 + 4 m x + 1 nghịch biến trên ( x 1 ​ ; x 2 ​ ) và đồng biến trên các khoảng còn lại của tập xác định. Nếu ∣ x 1 ​ − x 2 ​ ∣ = 2 thì giá trịmlà:

Biết rằng hàm số nghịch biến trên và đồng biến trên các khoảng còn lại của tập xác định. Nếu thì giá trị m là:

  1. ;

  2. ;

  3. 0;

     

  4. .

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có y ′ = x 2 − 2 ( m + 2 ) x + 4 m ; Δ ′ = ( m + 2 ) 2 − 4 m = m 2 + 4 . Gọi x 1 , 2 ​ là các nghiệm (nếu có) của y ′ = 0 ta có x 1.2 ​ = a − b ′ ± Δ ′ ​ ​ suy ra ∣ x 1 ​ − x 2 ​ ∣ = ∣ a ∣ 2 Δ ′ ​ ​ . - Hàm số nghịch biến trên ( x 1 ​ ; x 2 ​ ) với ∣ x 1 ​ − x 2 ​ ∣ = 4 và đồng biến trên các khoảng còn lại của tập xác định khi và chỉkhi y ′ = 0 có hai nghiệm x 1 , 2 ​ thoả mãn ∣ x 1 ​ − x 2 ​ ∣ = 4 ⇔ ∣ a ∣ 2 Δ ′ ​ ​ = 4 ⇔ Δ ′ = 4 a 2 ⇔ m 2 + 4 = 4 ⇔ m = 0

Ta có . Gọi là các nghiệm (nếu có) của ta có suy ra .

- Hàm số nghịch biến trên với và đồng biến trên các khoảng còn lại của tập xác định khi và chỉ khi có hai nghiệm  thoả mãn

2

Câu hỏi tương tự

Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị lớn nhất của hàm số f ( x ) = x e x trên khoảng [-2 ; 1]?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG