Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng F(x) = ∫ tan x d x và F (0) =3F( π ) = 6. Khi đó giá trị củabiểu thức F ( 3 π ​ ) + F ( 3 4 π ​ ) tương ứng bằng

Biết rằng F(x) =  và F (0) =3F() = 6. Khi đó giá trị của biểu thức  tương ứng bằng

  1. 8 + 2ln2

  2. 8

  3. 4 + 4ln2

  4. 6 - 2ln2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.8 + 2ln2 Ta có: xác định trên 2 miền

ĐÁP ÁN A. 8 + 2ln2 

Ta có:


xác định trên 2 miền

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập giá trị Tcủa hàm số f ( x ) = x 2 + x 2 ​ với x ∈ [ 3 ; 5 ]

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG