Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng ∫ 1 2 ​ x + x 3 1 − x 2 ​ d x = ln b a ​ biết phân số tối giản và a, b nguyên dương. Giá trị gần nhất với a b ​ là

Biết rằng  biết phân số tối giản và a, b nguyên dương. Giá trị gần nhất với  là

  1. 0,8

  2. 0,6

  3. 0,7

  4. 0,4

R. Roboteacher127

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ 1 2 ​ x + x 3 1 − x 2 ​ d x = ∫ 1 2 ​ x ( x 2 + 1 ) 1 − x 2 ​ d x = ∫ 1 2 ​ ( x 1 ​ − x 2 + 1 2 x ​ ) d x = [ ln ∣ x ∣ − ln ∣ ∣ ​ x 2 + 1 ∣ ∣ ​ ] ∣ ∣ ​ 1 2 ​ = ln 5 4 ​ ⇒ a = 4 , b = 5 ⇒ a b ​ = 4 5 ​

1

Câu hỏi tương tự

Xét đa thức P(x) có bảng xét dấu trên đoạn [-1;2] như sau: Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y=P(x),trục hoành và các đường thẳn x=-1; x=2. Chọn khẳng định đúng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG