Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng bất đẳng thức a + 1 1 ​ + b − 1 1 ​ ≥ a + b 4 ​ đúng với mọi a,b thỏa mãn điều kiện a > − 1 , b > 1 Dấu bằng xảy ra khi

Biết rằng bất đẳng thức  đúng với mọi a,b thỏa mãn điều kiện  Dấu bằng xảy ra khi 

R. Roboctvx71

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương a + 1 1 ​ và b − 1 1 ​ ta được: a + 1 1 ​ + b − 1 1 ​ ≥ ( a + 1 ) ( b − 1 ) ​ 2 ​ = 2 ( a + 1 ) ( b − 1 ) ​ 4 ​ ≥ a + 1 + b − 1 4 ​ = a + b 4 ​ . Dấu bằng xảy ra khi a + 1 = b − 1 ⇔ a = b − 2

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho hai số dương  và   ta được: 

Dấu bằng xảy ra khi 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hai số a,b thoả mãn a + b  = 0 . Chứng minh rằng: a 2 + b 2 + ( a + b ab + 1 ​ ) 2 ≥ 2

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG