Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng a là số thực dương để bất phương trình a x ≥ 9 x + 1 nghiệm đúng với mọi x ∈ R .Mệnh đề nào sau đây đúng?

Biết rằng a là số thực dương để bất phương trình  nghiệm đúng với mọi . Mệnh đề nào sau đây đúng?

 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Xét hàm số y = a x có tiếp tuyến tại điểm M ( 0 ; 1 ) là đường thẳng y = x ln ( a ) + 1 Đường thẳng y = 9 x + 1 cũng đi qua điểm M Đồ thị hàm y = a x có bề lõm quay lên trên nên ta có a x ≥ x ln ( a ) + 1 ; ∀ x ∈ R Từ giả thiết a x ≥ 9 x + 1 với mọi x ∈ R nên ta có ln ( a ) = 9 ⇔ a = e 9 ∈ ( 1 0 3 ; 1 0 4 ]

Chọn D

Xét hàm số  có tiếp tuyến tại điểm  là đường thẳng 

Đường thẳng  cũng đi qua điểm M

Đồ thị hàm  có bề lõm quay lên trên nên ta có 

Từ giả thiết  với mọi  nên ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Phương trình mặt phẳng ( α ) đi qua A(-1;2;3) và chứa trục 0x là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG