Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng L = l i m x → − ∞ ​ a x 2 − 3 x ​ + b x 4 x 2 − 2 x + 1 ​ + 2 − x ​ > 0 là hữu hạn (với a, b là tham số). Khẳng định nào dưới đây đúng.

Biết rằng  là hữu hạn (với a, b là tham số). Khẳng định nào dưới đây đúng.

  1. b > 0

H. Tran

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B vì:

Chọn B vì:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = x ( x − 1 ) 1 ​ . Kết quả nào sau đây sai?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG