Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết phương trình có nghiệm dạng . Khi đótổng a + b có giá trị là:

Biết phương trình open parentheses 7 plus 4 square root of 3 close parentheses to the power of x plus open parentheses 2 plus square root of 3 close parentheses to the power of x equals 6 có nghiệm dạng x equals a plus log subscript b 2. Khi đó tổng a + b có giá trị là:

  1. square root of 3

  2. 2 plus square root of 3

  3. 2 square root of 3

  4. 1 plus square root of 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 4 1 + x ​ − 1 = 3 x + 2 1 − x ​ + 1 − x 2 ​ ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG