Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết phương trình có 2 nghiệm . Khi đó có bao nhiêu giá trị nguyên của m thỏa mãn

Biết phương trình log subscript 3 superscript 2 x minus left parenthesis m plus 2 right parenthesis log subscript 3 x plus 3 m minus 1 equals 0  có 2 nghiệm x subscript 1 comma x subscript 2 . Khi đó có bao nhiêu giá trị nguyên của m thỏa mãn x subscript 1 x subscript 2 equals 27
 

  1. 2

  2. 1

  3. 3

  4. Vô số

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy yêu cầu bài toán trở thành (*) có hai nghiệm thỏa mãn Hay Vậy có 1 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Vậy yêu cầu bài toán trở thành (*)  có hai nghiệm t subscript 1 comma t subscript 2 thỏa mãn t subscript 1 plus t subscript 2 equals 3

Hay

 begin mathsize 18px style open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell triangle equals left parenthesis m plus 2 right parenthesis squared minus 4 left parenthesis 3 m minus 1 right parenthesis greater than 0 end cell row cell m plus 2 equals 3 end cell end table close left right double arrow open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell m squared minus 8 m plus 8 equals 0 end cell row cell m equals 1 end cell end table left right double arrow m equals 1 close end style

Vậy có 1 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

1

Câu hỏi tương tự

R ú t g ọ n bi ể u th ứ c Q = b 3 5 ​ : 3 b ​ v ớ i b > 0 ta đượ c bi ể u th ứ c n à o sau đâ y?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG