Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết phương trình . Biết nghiệm có dạng . Khi đó tổng a + b có giá trị là:

Biết phương trình left parenthesis 7 plus 4 square root of 3 right parenthesis to the power of x plus left parenthesis 2 plus square root of 3 right parenthesis to the power of x equals 6. Biết nghiệm có dạng x equals a plus log subscript b 2. Khi đó tổng a + b có giá trị là:

  1. square root of 3

  2. 2 plus square root of 3

  3. 2 square root of 3

  4. 1 plus square root of 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong các đồ thị hàm số sau, đồ thị nào là đồ thị của hàm số y = ∣ x − 1 ∣ x ​ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG