Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết phần dư của phép chia đa thức ( x 5 + x 3 + x 2 + 2 ) cho đa thức ( x 3 + 1 ) là số tự nhiêna. Chọn câu đúng .

Biết phần dư của phép chia đa thức  cho đa thức  là số tự nhiên a. Chọn câu đúng.

R. Roboteacher29

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x 5 + x 3 + x 2 + 2 = x 3 ( x 2 + 1 ) + x 2 + 1 + 1 = ( x 3 + 1 ) ( x 2 + 1 ) + 1 ⇒ phần dư của phép chia đa thức ( x 5 + x 3 + x 2 + 2 ) cho đa thức ( x 3 + 1 ) là 1

⇒  phần dư của phép chia đa thức  cho đa thức  là 1

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a. x 3 – 3x 2 – 4x + 12 b. x 4 – 5x 2 + 4 c. (x + y + z) 3 – x 3 – y 3 – z 3

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG