Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết phần dư của phép chia đa thức (x 5 + x 3 + x 2 + 2) cho đa thức (x 3 + 1) là số tự nhiên a. Chọn câu đúng. A. a < 2 B. a > 1 C. a < 0 D. a ⁝ 2

 Biết phần dư của phép chia đa thức (x5 + x3 + x2 + 2) cho đa thức (x3 + 1) là số tự nhiên a. Chọn câu đúng.

A. a < 2      

B. a > 1      

C. a < 0      

D. a ⁝ 2

  1. a < 2  

  2. a > 1  

  3. a < 0  

  4.  a ⁝ 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Phần dư của phép chia là a = 1 &lt; 2 Đáp án cần chọn là: A. a &lt; 2

Lời giải

Trắc nghiệm Chia đa thức một biến đã sắp xếp có đáp án

Phần dư của phép chia là a = 1 < 2

Đáp án cần chọn là: A. a < 2  

2

Câu hỏi tương tự

Tìm a – b biết rằng 5 28 ​ ( b − a ) 6 : 5 7 ​ ( a − b ) 3 = 2 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG