Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết P = . . . 2 ⏟ 2019   c a n   b a c   h a i = 2 m n " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/lWTLNb_A-XOYnumtTUrpCmVWUVObls1qf5mEQvyCjBKVCquEUS6K0K_XBgAatkg918gq4KYDH7QnBFiJ0upvR5TIEclmjDVVXiXrL7pybzhPJtScTCBOoRDRfuhrTQ6u8xD1Ez2X" style="width: 162.67px; height: 52.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="P equals stack stack square root of square root of square root of... square root of 2 end root end root end root with underbrace below with 2019 space c a n space b a c space h a i below equals 2 to the power of m over n end exponent"> ( là phân số tối giản). Tính .

Biết <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>P</mi><mo>=</mo><munder><munder><msqrt><msqrt><msqrt><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><msqrt><mn>2</mn></msqrt></msqrt></msqrt></msqrt><mo>&#x23DF;</mo></munder><mrow><mn>2019</mn><mo>&#xA0;</mo><mi>c</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mo>&#xA0;</mo><mi>b</mi><mi>a</mi><mi>c</mi><mo>&#xA0;</mo><mi>h</mi><mi>a</mi><mi>i</mi></mrow></munder><mo>=</mo><msup><mn>2</mn><mfrac><mi>m</mi><mi>n</mi></mfrac></msup></math> ( là phân số tối giản). Tính .

  1. <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>S</mi><mo>=</mo><mn>2000</mn></math>.

  2. <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>S</mi><mo>=</mo><msup><mn>2</mn><mn>2018</mn></msup><mo>+</mo><mn>1</mn></math>.

  3. <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>S</mi><mo>=</mo><msup><mn>2</mn><mn>2020</mn></msup><mo>+</mo><mn>1</mn></math>.

  4. <math style="font-family:'Times New Roman'" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>S</mi><mo>=</mo><msup><mn>2</mn><mn>2019</mn></msup><mo>+</mo><mn>1</mn></math>.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có Do đó . . . 2 &amp;#x23DF; 2019 &amp;#xA0; c a n &amp;#xA0; b a c &amp;#xA0; h a i = 2 2 1 2019 " src="https://img-question-vn.ruangguru.com/AhDX3MA-xURjnd6zLjYFlDe35Zit9qk9eseZhS6UBbkuQw1n8liEWkStMhZLYDh9xa3ClMvt7fe3j-hj5bNoxh5pgJFXmBfzLIhNpFU_kEA_G6yS2XNNIajixUdMVFQC1MNJN6TE" style="width: 153.33px; height: 52.00px; margin-left: 0.00px; margin-top: 0.00px; transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px); -webkit-transform: rotate(0.00rad) translateZ(0px);" title="stack stack square root of square root of square root of... square root of 2 end root end root end root with underbrace below with 2019 space c a n space b a c space h a i below equals 2 to the power of 2 to the power of 1 over 2019 end exponent end exponent"&gt; Vậy .

Ta có

 

Do đó <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><munder><munder><msqrt><msqrt><msqrt><mo>.</mo><mo>.</mo><mo>.</mo><msqrt><mn>2</mn></msqrt></msqrt></msqrt></msqrt><mo>&#x23DF;</mo></munder><mrow><mn>2019</mn><mo>&#xA0;</mo><mi>c</mi><mi>a</mi><mi>n</mi><mo>&#xA0;</mo><mi>b</mi><mi>a</mi><mi>c</mi><mo>&#xA0;</mo><mi>h</mi><mi>a</mi><mi>i</mi></mrow></munder><mo>=</mo><msup><mn>2</mn><msup><mn>2</mn><mfrac><mn>1</mn><mn>2019</mn></mfrac></msup></msup></math> 

Vậy .

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị thực của tham số để phương trình có hai nghiệm thực thỏa mãn thuộc khoảng nào sau đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG