Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết n là số nguyên dương thỏa mãn C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 78 , số hạng chứa x 8 trong khai triển ( x 3 − x 2 ​ ) n là

Biết n là số nguyên dương thỏa mãn , số hạng chứa  trong khai triển  là 

R. Robo.Ctvx9

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: Chọn A Lời giải: Ta có: C n n − 1 ​ + C n n − 2 ​ = 78 ⇔ ( n − 1 ) ! .1 ! n ! ​ + ( n − 2 )! .2 ! n ! ​ = 78 ⇔ n + 2 ( n − 1 ) n ​ = 78 ⇔ n 2 + n − 156 = 0 ⇔ [ n = 12 n = − 13 ​ ⇔ n = 12 (vì n là số nguyên dương) Số hạng tổng quát trong khai triển ( x 3 − x 2 ​ ) 12 là ( − 1 ) k C 12 k ​ ( x 3 ) 12 − k ( x 2 ​ ) k = ( − 1 ) k C 12 k ​ . 2 k . x 36 − 4 k Cho 36 − 4 k = 8 ⇔ k = 7 Vậy số hạng chứa x 8 trong khai triển ( x 3 − x 2 ​ ) 12 là − C 12 7 ​ . 2 7 . x 8 = − 101376 x 8

Đáp án: Chọn A 

Lời giải: 

Ta có: 

(vì n là số nguyên dương) 

Số hạng tổng quát trong khai triển  là 

Cho 

Vậy số hạng chứa  trong khai triển  là 

1

Câu hỏi tương tự

Một túi đựng 9 quả cầu màu xanh, 3 quả cầu màu đỏ, 7 quả cầu màu vàng. Lấy ngẫu nhiên 6 quả cầu trong túi. Tính xác suất sao cho lấy được cả ba loại cầu, đồng thời số quả cầu màu xanh bằng số quả cầu ...

25

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG