Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết I = ∫ 1 e ​ + 3 m u x ( ln x + 2 ) ln x ​ d x = a ln 2 3 ​ + b , ( a , b ∈ Q ) . Mệnh đề nào sau đây đúng?

Biết . Mệnh đề nào sau đây đúng?

  1. a-b=1.

  2. 2a+b=1.

  3. a+2b=0.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt t=ln⁡x+2, suy ra dt = x 1 ​ d x Đổi cận: x=1⇒t=2 x=e⇒t=3 Khi đó, Vậy a=-2;b=1, nên a+2b=0.

Đặt t=ln⁡x+2, suy ra
Đổi cận: x=1⇒t=2
x=e⇒t=3
Khi đó,I equals integral subscript 2 superscript 3   fraction numerator t minus 2 over denominator t end fraction dt equals open left parenthesis t minus 2 ln invisible function application t right parenthesis close vertical bar subscript 2 superscript 3 equals 1 plus 2 ln invisible function application 2 over 3 equals 1 minus 2 ln invisible function application 3 over 2
Vậy a=-2;b=1, nên a+2b=0.

1

Câu hỏi tương tự

Tính tích phân:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG