Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết M(0;2), N(2;-2) là các điểm cực trị của đồ thịhàm số y = a x 3 + b x 2 + c x + d . Tính giá trị của hàm số tại x=3

Biết M(0;2), N(2;-2) là các điểm cực trị của đồ thị hàm số . Tính giá trị của hàm số tại x=3

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đạo hàm: y ′ = 3 a x 2 + 2 b x + c Từ giả thiết ta có:

Đạo hàm: 

Từ giả thiết ta có:

7

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R và bảng xét dấu đạo hàm Hàm số y = 3 f ( − x 4 + 4 x 2 − 6 ) + 2 x 6 − 3 x 4 − 12 x 2 có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG