Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết là nguyên hàm của hàm số và . Tính A. B. C. D.

Biết F left parenthesis x right parenthesis là nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator 1 over denominator x minus 1 end fraction và F left parenthesis 2 right parenthesis equals 1. Tính F left parenthesis 3 right parenthesis

A. F left parenthesis 3 right parenthesis equals ln 3 over 2

B. F left parenthesis 3 right parenthesis equals ln 2

C. F left parenthesis 3 right parenthesis equals ln 2 plus 1

D. F left parenthesis 3 right parenthesis equals 1 half

  1.  F left parenthesis 3 right parenthesis equals ln 3 over 2

  2. F left parenthesis 3 right parenthesis equals ln 2

  3. F left parenthesis 3 right parenthesis equals ln 2 plus 1

  4. F left parenthesis 3 right parenthesis equals 1 half

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng C. Ta có

Đáp án đúng C. F left parenthesis 3 right parenthesis equals ln 2 plus 1

Ta có

F left parenthesis x right parenthesis equals ln open vertical bar x minus 1 close vertical bar plus C F left parenthesis 2 right parenthesis equals 1 rightwards double arrow C equals 1 rightwards double arrow F left parenthesis 3 right parenthesis equals ln open vertical bar 3 minus 1 close vertical bar plus 1 equals ln 2 plus 1

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm A. B. C. D.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG