Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết là một nguyên hàm của thỏa mãn tính A. B. C. D.

Biết undefined là một nguyên hàm của f left parenthesis x right parenthesis equals fraction numerator x plus 3 over denominator x minus 2 end fraction
thỏa mãn F left parenthesis 1 right parenthesis equals 1 tính F left parenthesis 0 right parenthesis
A. space F left parenthesis 0 right parenthesis equals 5 ln 2
B. F left parenthesis 0 right parenthesis equals 1 plus ln 2
C. F left parenthesis 0 right parenthesis equals ln 2
D. F left parenthesis 0 right parenthesis equals 1 plus 5 ln 2 

  1. space F left parenthesis 0 right parenthesis equals 5 ln 2 

  2.  F left parenthesis 0 right parenthesis equals 1 plus ln 2

  3.  F left parenthesis 0 right parenthesis equals ln 2 
     

  4.  F left parenthesis 0 right parenthesis equals 1 plus 5 ln 2 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theođề bài Chọn A.

F left parenthesis x right parenthesis equals integral f left parenthesis x right parenthesis d x equals integral fraction numerator x plus 3 over denominator x minus 2 end fraction d x equals integral left parenthesis 1 plus fraction numerator 5 over denominator x minus 2 end fraction right parenthesis d x equals x plus 5 ln open vertical bar x minus 2 close vertical bar plus C 
Theo đề bài F left parenthesis 1 right parenthesis equals 1 rightwards double arrow 1 plus 5 ln 1 plus C equals 1 rightwards double arrow C equals 0
rightwards double arrow F left parenthesis x right parenthesis equals x plus 5 ln open vertical bar x minus 2 close vertical bar rightwards double arrow F left parenthesis 0 right parenthesis equals 5 ln 2
Chọn A. 

2

Câu hỏi tương tự

Câu 10. Cho F ( x ) = ( a x 2 + b x + c ) e x là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = ( x 2 + 5 x + 1 ) e x trong đó a, b, các hằng số thực. Giá trị a+b+c.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG