Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết F ( x ) là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin 2 ( x ) 1 ​ và đồ thị hàm số y = F ( x ) đi qua điểm M ( 6 π ​ ; 0 ) . Tính F ( 3 π ​ )

Biết  là một nguyên hàm của hàm số  và đồ thị hàm số  đi qua điểm . Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ giả thiết ta có F ( x ) = ∫ f ( x ) d x = ∫ sin 2 ( x ) d x ​ = − cot ( x ) + C Mà đồ thị hàm số F(x) đi qua điểm M ( 6 π ​ ; 0 ) nên − cot ( 6 π ​ ) + C = 0 ⇔ C = 3 ​ Khi đó F ( x ) = − cot ( x ) + 3 ​ , suy ra F ( 3 π ​ ) = − co t ( 3 π ​ ) + 3 ​ = − 3 ​ 1 ​ + 3 ​ = 3 2 3 ​ ​ chọn đáp án C

Từ giả thiết ta có 

Mà đồ thị hàm số F(x) đi qua điểm  nên 

Khi đó , suy ra 

chọn đáp án C

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x 2 4 + x 3 ​ là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG