Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết F ( x ) là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin x và đồ thị hàm số y = F ( x ) đi qua điểm M ( 0 ; 1 ) . Giá trị của F ( 2 π ​ ) bằng

Biết  là một nguyên hàm của hàm số  và đồ thị hàm số  đi qua điểm . Giá trị của  bằng

  1. 0

  2. 2

  3. 1

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Vì F ( x ) là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = sin x nên F ( x ) = − cos x + C với C là hằng số. Lại có, đồ thị của hàm số y = F ( x ) đi qua điểm M ( 0 ; 1 ) nên 1 = − cos 0 + C ⇔ C = 2 Do đó F ( x ) = − cos x + 2 ⇒ F ( 2 π ​ ) = 2

Chọn C

Vì  là một nguyên hàm của hàm số  nên  với C là hằng số. Lại có, đồ thị của hàm số  đi qua điểm  nên 

Do đó 

1

Câu hỏi tương tự

Cho Hàm số nào sau đây không phải là một nguyên hàm của hàm số ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG