Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết F ( x ) là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2018. e 2018 x v a ˋ F ( 0 ) = 2019 .Giá trị của F ( 1 ) là

Biết  là một nguyên hàm của hàm số . Giá trị của  là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có F ( x ) = ∫ f ( x ) d x = ∫ 2018. e 2018 x . d x = 2018. 2018 e 2018 x ​ + C = e 2018 x + C Ta có F ( 0 ) = 2019 ⇒ e 2018.0 + C = 2019 ⇒ C = 2018 F ( x ) = e 2018. x + 2018 ⇒ F ( 1 ) = e 2018 + 2018 Vậy chọn đáp án C

Đáp án C

Ta có 

Ta có 

Vậy chọn đáp án C
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên đoạn [ − 2 ; 6 ] ,có đồ thị hàm số như hình vẽ. Gọi M , m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của f ( x ) trên miền [ − 2 ; 6 ] . Tính giá trị của biểu ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG