Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết F ( x ) là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2018. e 2018 x v a ˋ F ( 0 ) = 2019 .Giá trị của F ( 1 ) là

Biết  là một nguyên hàm của hàm số . Giá trị của  là
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có F ( x ) = ∫ f ( x ) d x = ∫ 2018. e 2018 x . d x = 2018. 2018 e 2018 x ​ + C = e 2018 x + C Ta có F ( 0 ) = 2019 ⇒ e 2018.0 + C = 2019 ⇒ C = 2018 F ( x ) = e 2018. x + 2018 ⇒ F ( 1 ) = e 2018 + 2018 Vậy chọn đáp án C

Đáp án C

Ta có 

Ta có 

Vậy chọn đáp án C
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối lăng trụ A BC . A ′ B ′ C ′ có thể tích bằng 1. Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng A A ′ và B B ′ . Đường thẳng CM cắt đường thẳng C ′ A ′ tại P , đường thẳng CN cắt đường th...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG