Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết F ( x ) là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = x − 1 1 ​ và F ( 2 ) = 1 . Tính F ( 3 ) ?

Biết  là một nguyên hàm của hàm số  và . Tính ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có: F ( x ) = ∫ f ( x ) d x = ∫ x − 1 1 ​ d x = ln ∣ x − 1 ∣ + C Mà F ( 2 ) = 1 ⇒ C = 1 ⇒ F ( X ) = ln ∣ x − 1 ∣ + 1 ⇒ F ( 3 ) = ln 2 + 1

Chọn B

Ta có: 

Mà 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG