Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết F ( x ) là một nguyên hàm của hàm f ( x ) = cos 3 x và F ( 2 π ​ ) = 3 2 ​ . Tính F ( 9 π ​ ) .

Biết  là một nguyên hàm của hàm  Tính

T. Tutor21

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu hỏi này thuộc dạng bài:Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác. F ( x ) = ∫ cos 3 x d x = 3 sin 3 x ​ + C . F ( 2 π ​ ) = 3 2 ​ ⇒ C = 1 ⇒ F ( x ) = 3 sin 3 x ​ + 1. ⇒ F ( 9 π ​ ) = 3 sin 3 π ​ ​ + 1 = 6 3 ​ + 6 ​ .

Câu hỏi này thuộc dạng bài: Tìm nguyên hàm của hàm lượng giác.

4

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) xác định trên R \ { 2 1 ​ } thỏa mãn f ′ ( x ) = 2 x − 1 2 ​ , f ( 0 ) = 1 , f ( 1 ) = 2 . Giá trị của biểu thức f ( − 1 ) + f ( 3 ) bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG