Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết là hai góc A.Phụ nhau; B.Kề nhau; C.Bù nhau; D.Kề bù;

Biết angle x O y equals 45 degree space v à space angle a O b equals 135 degree. space H a i space g ó c space angle x O y space v à space angle a O b là hai góc 

A.Phụ nhau ;                         

B. Kề nhau ;      

C.Bù nhau ;                           

D. Kề bù ; 

  1. Phụ nhau ;   

  2. Kề nhau ;       

  3. Bù nhau ;    

  4. Kề bù ; 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.Bù nhau; Phương pháp: Hai góc bù nhau là hai góc có tổng là ⇒∠xOy,∠aOb⇒∠xOy,∠aOblà hai góc bù nhau.

ĐÁP ÁN C. Bù nhau ;     

Phương pháp: Hai góc bù nhau là hai góc có tổng là  180 degree

⇒∠xOy,∠aOb⇒∠xOy,∠aOb là hai góc bù nhau.

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG