Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết 1 ∫ 2 ​ ( x + 1 ) ( 2 x + 1 ) d x ​ = a ln 2 + b ln 3 + c ln 5 . Khi đó giá trị a + b + c bằng

Biết . Khi đó giá trị  bằng

T. Tutor21

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu hỏi này thuộc dạng bài: Tích phân hàm số hữu tỉ. Sử dụng phương pháp hệ số bất định: Giải sử ( x + 1 ) ( 2 x + 1 ) 1 ​ = x + 1 A ​ + 2 x + 1 B ​ = ( x + 1 ) ( 2 x + 1 ) A ( 2 x + 1 ) + B ( x + 1 ) ​ = ( x + 1 ) ( 2 x + 1 ) x ( 2 A + B ) + ( A + B ) ​ . ⇒ { 2 A + B = 0 A + B = 1 ​ ⇔ { A = 2 B = − 1. ​ ⇒ ( x + 1 ) ( 2 x + 1 ) 1 ​ = x + 1 2 ​ − 2 x + 1 1 ​ . ⇒ 1 ∫ 2 ​ ( x + 1 ) ( 2 x + 1 ) d x ​ = 1 ∫ 2 ​ ( 2 x + 1 2 ​ − x + 1 1 ​ ) d x = 2 1 ∫ 2 ​ 2 x + 1 1 ​ d x − 1 ∫ 2 ​ x + 1 1 ​ d x = 2. 2 1 ​ ln ∣ 2 x + 1 ∣ ∣ ∣ ​ 2 1 ​ − ln ∣ x + 1 ∣ ∣ ∣ ​ 2 1 ​ = ln ( 2 x + 1 ) ∣ ∣ ​ 2 1 ​ − ln ( x + 1 ) ∣ ∣ ​ 2 1 ​ = ln 5 − ln 3 − ( ln 3 − ln 2 ) = ln 2 − 2 ln 3 + ln 5. Do đó: a = 1 + 3 m u , + 3 m u + 3 m u b = − 2 , + 3 m u + 3 m u c = 1 ⇒ a + b + c = 1 + ( − 2 ) + 1 = 0.

Câu hỏi này thuộc dạng bài: Tích phân hàm số hữu tỉ.

Sử dụng phương pháp hệ số bất định: 

Giải sử

 

Do đó: 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của tích phân 0 ∫ 2 1 ​ ​ 1 − x x ​ ​ d x bằng tích phân nào dưới đây?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG