Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết điểm M(0;4) là điểm cực đại của đồ thị hàm số f ( x ) = x 3 + a x 2 + b x + a 2 . Tính f ( 3 )

Biết điểm M(0;4) là điểm cực đại của đồ thị hàm số . Tính 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có f ′ ( x ) = 3 x 2 + 2 a x + b Điều kiện cần để điểm M(0;4) là điểm cực đại của hàm số f(x) là: { f ′ ( 0 ) = 0 f ( 0 ) = 4 ​ ⇔ { b = 0 a 2 = 4 ​ ⇔ ⎣ ⎡ ​ { a = 2 b = 0 ​ { a = − 2 b = 0 ​ ​ Điều kiện đủ Trường hợp 1: { a = 2 b = 0 ​ ta có f ( x ) = x 3 + 2 x 2 + 4 , f ′ ( x ) = 3 x 2 + 4 x , f ′ ( x ) = 0 ⇔ [ x = 0 x = − 3 4 ​ ​ Bảng xét dấu f ′ ( x ) Nên M(0;4) là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số (loại) Vậy f ( x ) = x 3 − 2 x 2 + 4 ⇒ f ( 3 ) = 13

Ta có 

Điều kiện cần để điểm M(0;4) là điểm cực đại của hàm số f(x) là:

Điều kiện đủ

Trường hợp 1:  ta có

 

Bảng xét dấu 

Nên M(0;4) là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số (loại)

Vậy 

 

3

Câu hỏi tương tự

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x 3 − 3 x + 4 trên đoạn [0;2] là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG