Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết điểm biểu diễn số phức z trong mặt phẳng tọa độ phức. Tính môđun của số phức .

Biết điểm M left parenthesis 1 semicolon minus 2 right parenthesis biểu diễn số phức z trong mặt phẳng tọa độ phức. Tính
môđun của số phức omega equals i top enclose z space minus z squared .

  1. square root of 26

  2. square root of 25

  3. square root of 24

  4. square root of 23

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình ( 4 π ​ ) x 2 − 2 m x + 1 ≤ ( 4 π ​ ) 2 x + 3 m đ u ˊ n g v ớ i m ọ i x ∈ R .Số phần tử của tập S tương ứng là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG