Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biếthàm số là một nguyên hàm của hàm số . Tổng là: A. B. C. D.

Biết hàm số F left parenthesis x right parenthesis equals a x cubed plus open parentheses a plus b close parentheses x squared plus open parentheses 2 a minus b plus c close parentheses x plus 1 là một nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals 3 x squared plus 6 x plus 2.

Tổng a plus b plus c là:

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

  1.  3

  2. 2

  3. 4

  4. 5

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng D.

Đáp án đúng D. 5

1

Câu hỏi tương tự

Họ nguyên hàm của hàm số là: A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG