Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết ∫ 2 3 ​ x 2 − 1 − 2 x 2 + 14 x ​ dx = aln 2 + bln 3 + c , ( a , b , c ∈ Z ) . Giá trị của a 2 + b + c bằng

Biết . Giá trị của + b + c bằng

  1. 494

  2. 484

  3. 474

  4. 464

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Ta có: x 2 − 1 − 2 x 2 + 14 x ​ = − 2 + x 2 − 1 14 x − 2 ​ = − 2 + x − 1 6 ​ + x + 1 6 ​ ⇒ ∫ 2 3 ​ x 2 − 1 − 2 x 2 + 14 x ​ dx = ∫ 2 3 ​ ( − 2 + x − 1 6 ​ + x + 1 8 ​ ) dx = ( − 2 x + 6 ln ∣ x − 1 ∣ + 8 ln ∣ x + 1 ∣ ) ∣ 2 3 ​ = 22 ln 2 -8 ln 3 - 2 => a =22, b = -8, c = -2 => a 2 + b + c = 474.

Chọn C.

Ta có:

= 22 ln 2 - 8 ln 3 - 2

=> a = 22, b = -8, c = -2

=> + b + c = 474.

1

Câu hỏi tương tự

Có 5 thẻ trắng và 5 thẻ đen, đánh dấu mỗi loại theo các số 1,2,3,4,5. Có bao nhiêu cách sắp xếp tất cả các thẻ này thành một hàng sao cho hai thẻ cùng màu không nằm liền nhau.

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG