Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết Gá trị của hiệu a-b là: A. 4 B. 2 C. 1 D. 0

Biết integral x left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis to the power of 100 equals left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis to the power of 102 over a minus left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis to the power of 101 over b plus C space comma a comma b element of straight integer numbers.
Gá trị của hiệu a-b là:
A. 4
B. 2
C. 1
D. 0

  1. 4

  2. 2

  3. 1

  4. 0

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Chọn A

Đ ặ t space 2 x plus 1 equals t left right double arrow 2 d x equals d t space v à space x equals fraction numerator t minus 1 over denominator 2 end fraction Ta có:
integral x left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis to the power of 100 equals integral 1 half left parenthesis t minus 1 right parenthesis t to the power of 100.1 half d t equals 1 fourth integral left parenthesis t minus 1 right parenthesis t to the power of 100 d t equals 1 fourth integral left parenthesis t to the power of 101 minus t to the power of 100 right parenthesis d t equals 1 fourth open parentheses t to the power of 102 over 102 minus t to the power of 101 over 101 close parentheses plus C left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis to the power of 102 over 408 minus left parenthesis 2 x plus 1 right parenthesis to the power of 101 over 404 plus C rightwards double arrow a equals 408 comma space b equals 404 space rightwards double arrow a minus b equals 4
Chọn A

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình có tập nghiệm là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG