Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết F (x) là nguyên hàm của f(x) = 4 x 3 − x 2 1 ​ + 3 x thỏa mãn 5F(1) + F(2) = 43. Tính F(2).

Biết F (x) là nguyên hàm của f(x) =  thỏa mãn 5F(1) + F(2) = 43. Tính F(2). 

  1. 23

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 23

ĐÁP ÁN B. 23

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số dương x, y, z thoả mãn hệthức x + y + z = 3 x yz ​ . Chứng minh rằng: x ≤ 6 2 3 ​ − 3 ​ ( y + z )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG