Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết F(x) = ( a x 2 + b x + c ) e − x là một nguyên hàm của hàm số f ( x ) = ( 2 x 2 − 5 x + 2 ) e − x trên R .Giá trị biểu thức f(F(0))bằng:

Biết F(x) =  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị biểu thức f(F(0)) bằng: 

  1. 3e.

  2. 9e

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

T ı ˊ nh ( F ( x ) ) ′ = (( a x 2 + b x + c ) e − x ) ′ = [ − a x 2 + ( 2 a − b ) x + b − c ] e − x = ( 2 x 2 − 5 x + 2 ) e − x . Suy ra ⎩ ⎨ ⎧ ​ a = − 2 2 a − b = − 5 b − c = 2 ​ ⇔ ⎩ ⎨ ⎧ ​ a = − 2 b = 1 c = − 1 ​ nên F ( x ) = ( − 2 x 2 + x − 1 ) e − x TínhF(0) = - 1 suy ra f(F(0)) = f(- 1) = 9e

Suy ra 

nên 

Tính F(0) = - 1 suy ra f(F(0)) = f(- 1) = 9e

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử hàm số f(x)có đạo hàm liên tục trên R ,nhận giá trị dương trên khoảng ( 0 ; + ∞ ) và thỏa mãn f(1) = 1, f (x) = f'(x) 3 x + 1 ​ với mọi x > 0.Mệnh đề nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG