Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết bất phương trình có tập nghiệm là đoạn . Giá trị của bằng

Biết bất phương trình log subscript 5 left parenthesis 5 to the power of x minus 1 right parenthesis. log subscript 25 left parenthesis 5 to the power of x plus 1 end exponent minus 5 right parenthesis less or equal than 1  có tập nghiệm là đoạn open square brackets a semicolon b close square brackets . Giá trị của a plus b  bằng

  1. 2 plus log subscript 5 156

  2. negative 1 plus log subscript 5 156

  3. negative 2 plus log subscript 5 156

  4. negative 2 plus log subscript 5 26

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện: Ta có: Do đó tập nghiệm của bất phương trình là

Điều kiện: 5 to the power of x minus 1 greater than 0 left right double arrow x greater than 0

Ta có:

Do đó tập nghiệm của bất phương trình là

 open square brackets log subscript 5 26 over 25 semicolon log subscript 5 6 close square brackets rightwards double arrow a equals log subscript 5 26 over 25 semicolon b equals log subscript 5 6

rightwards double arrow a plus b equals log subscript 5 26 over 25 plus log subscript 5 6 equals log subscript 5 156 over 25 equals log subscript 5 156 minus log subscript 5 25 equals log subscript 5 156 minus 2

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình 4 x − 1 2 1 − x − 2 x + 1 ​ ≤ 0 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG