Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết bốn số 5; x;15; y theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của 3x + 2y bằng

Biết bốn số 5; x;15; y theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của 3x + 2y bằng

  1. 50

  2. 70

  3. 30

  4. 80

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có x = 2 5 + 15 ​ = 10 ⇒ d = 5 ⇒ y = 20 Vậy 3x + 2y = 3.10 + 2.20 = 70

Ta có

Vậy 3x + 2y = 3.10 + 2.20 = 70

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hỏi phương trình f ( 2 − f ( x )) = 1 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG