Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết a là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 2; 5; 7 thì được số dư 21. Vậy a=......

Biết a là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia a cho 2; 5; 7 thì được số dư 21. Vậy a=......

R. Roboteacher11

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: a chia cho 2 thì dư 21 ⇒ a - 21 chia hết cho 2 a chia cho 5thì dư 21 ⇒ a - 21 chia hết cho 5 a chia cho 7thì dư 21 ⇒ a - 21 chia hết cho 7 Suy ra a - 21 = BCNN (2;5;7) = 2.5.7 = 70 Vậy a = 70 + 21 = 91

Ta có:

a chia cho 2 thì dư 21a - 21 chia hết cho 2

a chia cho 5 thì dư 21a - 21 chia hết cho 5

a chia cho 7 thì dư 21a - 21 chia hết cho 7

Suy ra a - 21 = BCNN (2;5;7) = 2.5.7 = 70

Vậy a = 70 + 21 = 91

1

Câu hỏi tương tự

Tìm n ∈ N sao cho n 2 + 7n + 2 chia hết cho n + 4

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG