Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết a – 2b = 0. Tính giá trị của biểu thức B = a(a – b) 3 + 2b(b – a) 3 A. 0 B. 1 C. (a – b) 3 D. 2a + b

Biết a – 2b = 0. Tính giá trị của biểu thức B = a(a – b)3 + 2b(b – a)3

A. 0            

B. 1            

C. (a – b)3            

D. 2a + b

  1. 0

  2. 1

  3.  (a – b)3       

  4. 2a + b

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có B = a(a – b) 3 + 2b(b – a) 3 = a(a – b) 3 – 2b(a – b) 3 = (a – 2b)(a – b) 3 Mà a – 2b = 0 nên B = 0.(a – b) 3 = 0 Vậy B = 0 Đáp án cần chọn là: A. 0

Lời giải

Ta có B = a(a – b)3 + 2b(b – a)3

          = a(a – b)3 – 2b(a – b)3 = (a – 2b)(a – b)3

Mà a – 2b = 0 nên B = 0.(a – b)3 = 0

Vậy B = 0

Đáp án cần chọn là: A. 0

3

Câu hỏi tương tự

Chọn câu sai .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG