Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ba vectơ MN , G I , KH :

Ba vectơ  :

  1. Bằng nhau

  2. Đồng phẳng

  3. Không đồng phẳng

  4. Hai câu A và B

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cho hình lăng trụ ABC.DEF. Gọi M, N, G, H, I, J, K lần lượt là trung điểm của DE, DF, AE, CE, CD, BC, BE.

Cho hình lăng trụ ABC.DEF. Gọi M, N, G, H, I, J, K lần lượt là trung điểm của DE, DF, AE, CE, CD, BC, BE.

1

Câu hỏi tương tự

Cho x, y là hai số thực dương và thỏa mãn điều kiện x + y = 3 4 ​ . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x 3 ​ + 3 y 1 ​ .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG