Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ba vectơ MN , G I , KH :

Ba vectơ 

  1. Không đồng phẳng

  2. Đồng phẳng

  3. Có môđun bằng nhau

  4. Đôi một vuông góc

K. Duyên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Cho hình lăng trụ ABC.DEF. Gọi M, N, G, H, I, J, K lần lượt là trung điểm của DE, DF, AE, CE, CD, BC, BE. A J v a ˋ FM lần lượt nằm trong hai mặt đáy song song ABC và DEF. I K đi qua trung điểm K của BE và tâm I của mặt bên ACFD, nên giá IK song song với hai mặt đáy ABC và DEF. Vậy A J , I K , FM đồng phẳng. Chúng có giá chéo nhau, nhưng không vuông góc nhau và modun không bằng nhau. Chọn B.

Cho hình lăng trụ ABC.DEF. Gọi M, N, G, H, I, J, K lần lượt là trung điểm của DE, DF, AE, CE, CD, BC, BE.

 lần lượt nằm trong hai mặt đáy song song ABC và DEF.
 đi qua trung điểm K của BE và tâm I của mặt bên ACFD, nên giá IK song song với hai mặt đáy ABC và DEF. Vậy đồng phẳng. Chúng có giá chéo nhau, nhưng không vuông góc nhau và modun không bằng nhau.
Chọn B.

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn điểm A A ( 3 , 5 9 ​ , 5 12 ​ ) ; B ( 4 , 0 , 0 ) ; C ( 0 , 5 6 ​ , 5 8 ​ ) ; D ( − 2 , 5 24 ​ , 5 32 ​ ) . ABCD là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG