Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ba số 1, 2, -a theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Giá trị của a bằng bao nhiêu ?

Ba số 1, 2, -a theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Giá trị của a bằng bao nhiêu ?

  1. 4

  2. -2

  3. 2

  4. -4

H. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án A Phương pháp giải: Ba số a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi a c = b 2 Lời giải: Vì ba số 1, 2, -a theo thứ tự lập thành cấp số nhận

Lời giải 
Đáp án A
Phương pháp giải:
Ba số a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi 
Lời giải:
Vì ba số 1, 2, -a theo thứ tự lập thành cấp số nhận 

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình { x 2 − 2 x y + 3 y 2 = 9 ( 1 ) 2 x 2 − 13 x y + 15 y 2 = 0 ( 2 ) ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG