Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ba is in his room. He ................the guitar now. A. was playing B. played C. is playing D. will play

 

Ba is in his room. He ................the guitar now.
 A. was playing    

B. played    

C. is playing    

D. will play
 

  1. was playing  

  2. played    

  3. is playing  

  4. will play
     

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:C. is playing

Đáp án đúng: C. is playing  

2

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with a suitable preposition. The weather ................. Ho Chi Minh City is warm today.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG