Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ba anh em An, Bình, Cường cùng vay tiền ở một ngân hàng với lãi suất 0,7%/tháng với tổng số tiền vay của cả ba người là 1 tỉ đồng. Biết rằng mỗi tháng cả ba người đều trả cho ngân hàng một số tiền như nhau để trừ vào tiền gốc và lãi. Để trả hết gốc và lãi cho ngân hàng thì An cần 10 tháng, Bình cần 15 tháng và Cường cần 25 tháng. Số tiền trả đều đặn cho ngân hàng mỗi tháng của mỗi người gần nhất với số tiền nào dưới đây?

Ba anh em An, Bình, Cường cùng vay tiền ở một ngân hàng với lãi suất 0,7%/tháng với tổng số tiền vay của cả ba người là 1 tỉ đồng. Biết rằng mỗi tháng cả ba người đều trả cho ngân hàng một số tiền như nhau để trừ vào tiền gốc và lãi. Để trả hết gốc và lãi cho ngân hàng thì An cần 10 tháng, Bình cần 15 tháng và Cường cần 25 tháng. Số tiền trả đều đặn cho ngân hàng mỗi tháng của mỗi người gần nhất với số tiền nào dưới đây?

  1. 21.400.000 đồng

  2. 21.090.000 đồng

  3. 21.422.000 đồng

  4. 21.900.000 đồng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số tiền gốc và lãi cuối tháng thứ nhất là Gọi số tiền ông đem trả ngân hàng mỗi tháng là đồng Số tiền ông còn nợ cuối tháng thứ nhất là Số tiền gốc và lãi cuối tháng thứ hai là: Số tiền ông còn nợ cuối tháng thứ 2: … Số tiền ông còn nợ sau ntháng là: Ông trả hết tiền ngân hàng khi: Trở lại câu hỏi trong đề: Gọi lần lượt là số tiền An, Bình và Cường vay ngân hàng, là số tiền hàng tháng phải trả. Để An, Bình và Cường trả hết nợ, áp dụng công thức (*) ta có:

Số tiền gốc và lãi cuối tháng thứ nhất là P subscript 0 plus P subscript 0. r equals P subscript 0 left parenthesis 1 plus r right parenthesis

Gọi số tiền ông X đem trả ngân hàng mỗi tháng là a đồng

Số tiền ông X còn nợ cuối tháng thứ nhất là P subscript 1 equals P subscript 0 left parenthesis 1 plus r right parenthesis space minus space a

Số tiền gốc và lãi cuối tháng thứ hai là:

Số tiền ông X còn nợ cuối tháng thứ 2:

 

Số tiền ông X còn nợ sau n tháng là:

Ông X trả hết tiền ngân hàng khi:

Trở lại câu hỏi trong đề:

Gọi a comma b comma c lần lượt là số tiền An, Bình và Cường vay ngân hàng, x là số tiền hàng tháng phải trả. Để An, Bình và Cường trả hết nợ, áp dụng công thức  (*) ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc khoảng để hàm số sau có tập xác định là

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG