Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phưong trình: ( 3 4 ​ ) x > 1 có tập nghiệm là

Bất phưong trình:  có tập nghiệm là
 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: ( 3 4 ​ ) x > 1 ⇔ ( 3 4 ​ ) x > ( 3 4 ​ ) 0 ⇔ x > 0 Tập nghiệm của bất phương trình là: ( 0 ; + ∞ )

Ta có: 

Tập nghiệm của bất phương trình là: 
 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có đạo hàm trên và , biết . Khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG