Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình (x - 1)(x 2 - 7x + 6) ≥ 0 có tập nghiệm S là:

Bất phương trình (x - 1)(x2 - 7x + 6)0 có tập nghiệm S là:

  1. S=

  2. S=

  3. S=

R. Roboteacher55

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:(x - 1)(x 2 - 7x + 6) ≥ 0 <=> (x - 1)(x - 1)(x - 6) ≥ 0 <=> (x - 1) 2 (x - 6) ≥ 0 (1) Vì(x - 1) 2 ≥ 0 với mọi x ∈ R (Dấu "=" xảy ra khi x = 1) => (1) ≥ 0 khi và chỉ khi: x - 6 ≥ 0 <=> x ≥ 6. Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: S= [ 6 ; + ∞ ) Chọn câu A.

Ta có: (x - 1)(x2 - 7x + 6)0

<=> (x - 1)(x - 1)(x - 6)0

<=> (x - 1)2(x - 6)0 (1)

Vì (x - 1)20 với mọi xR (Dấu "=" xảy ra khi x = 1)

=> (1)0 khi và chỉ khi: x - 60 <=> x6.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: S=

Chọn câu A.

1

Câu hỏi tương tự

Số − 2 thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG