Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình tương đương với bất phương trình nào sau đây?

Bất phương trình  open parentheses 0 comma 2 close parentheses to the power of x squared end exponent.2 to the power of x greater or equal than 2 over 5  tương đương với bất phương trình nào sau đây? 

  1. negative x squared plus x minus log subscript 2 open parentheses 2 over 5 close parentheses greater or equal than 0

  2. x squared minus x log subscript 5 2 plus log subscript 5 2 minus 1 greater or equal than 0

  3. x greater or equal than 1

  4. x squared minus x log subscript 5 2 plus log subscript 5 2 minus 1 less or equal than 0

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chọn (x, y) để hàm số w = 3 x 2 − xy + 2 y 2 − 4 x − 7 y + 20 đạt giá trị cực tiểu, với điều kiện x + y ≥ 15

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG