Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình x + 6 ​ > x + 1 ​ + 2 x − 5 ​ có nghiệm là:

Bất phương trình  có nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 2 5 ​ < x ≤ 3

ĐÁP ÁN C. 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để các hàm số sau liên tục trên R f ( x ) = { 2 x − 4 ​ + 3 khix ≥ 2 x 2 − 2 m x + 3 m + 2 x + 1 ​ khix < 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG