Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình 4 x − ( m + 1 ) 2 x + 1 + m ≥ 0 nghiệm đúng với mọi x ≥ 0 . Tập tất cả các giá trị của m là

Bất phương trình  nghiệm đúng với mọi . Tập tất cả các giá trị của m là

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đ ặ t t = 2 x . Đ K : t ≥ 1 BPT ⇔ t 2 − 2 ( m + 1 ) t + m ≥ 0 ⇔ ( 2 t − 1 ) m ≤ t 2 − 2 t ⇔ m ≤ 2 t − 1 t 2 − 2 t ​ = g ( t ) ⇔ m ≤ min g ( t ) T a c o ˊ g ′ ( t ) = ( 2 t − 1 ) 2 2 t 2 − 2 t + 2 ​ > 0 , ∀ t ≥ 1 ⇒ M in g ( t ) = g ( 1 ) = − 1 ⇒ m ∈ ( − ∞ ; − 1 ]

1

Câu hỏi tương tự

Với giá trị nào của x thì biểu thức sau có nghĩa

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG