Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình x + 5 > 0?

Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình x + 5 > 0? 

  1. >0 

  2. >0 

R. Roboteacher18

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

x + 5 ​ ( x + 5 ) > 0 Đ K X D : x ≥ − 5 ⇒ x + 5 > 0 ⇔ x > − 5 x + 5 > 0 ⇔ x > − 5 Hai phương trình có chung tập nghiệm nên hai phương trình tương đương nhau

Hai phương trình có chung tập nghiệm nên hai phương trình tương đương nhau

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho 2 số thực dương a, b bất kì. Mệnh đề nào sau đây sai ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG