Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 2x > 1

Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 2x > 1

  1. 2x + >1 + 

  2. 2x -  > 1 - 

  3. 4x2 > 1

  4. 2x + >1 + 

R. Roboteacher55

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có:2x > 1 <=> x > 2 1 ​ Xét bất phương trình:2x + x + 2 ​ >1 + x + 2 ​ có: ĐKXĐ: x ≥ -2 Bpt <=> 2x > 1<=> x > 2 1 ​ Kết hợp với ĐKXĐ =>x > 2 1 ​ Chọn câu D.

Ta có: 2x > 1 <=> x > 

Xét bất phương trình: 2x + >1 +  có:

ĐKXĐ: x-2

Bpt <=> 2x > 1 <=> x > 

Kết hợp với ĐKXĐ => x > 

Chọn câu D.

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình sau vô nghiệm: (m - 4)x 2 + (m + 1)x + 2m - 1 &gt; 0

10

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG